GARANTINIS LAIKOTARPIS

Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai visoms asmeninio vartojimo prekėms nustato 24 mėn. garantinį laikotarpį.
Juridiniams subjektams garantijos terminas taikomas/netaikomas pagal gamintojų nustatytus garantinius terminus.
Jei Jūsų prekė sugedo garantinio laikotarpio metu, mūsų autorizuoti gamintojo aptarnavimo centrai ją suremontuos nemokamai – tereikia pateikti prekės pirkimo dokumentą.
Pirkimo dokumentą (kasos čekį, sąskaitą faktūrą ar lizingo sutartį) gaunate kartu su įsigyjama preke arba el. paštu, kai gauname Jūsų apmokėjimą už įsigyjamą prekę.

Garantija nėra taikoma:**
- prekėms, kurios turi mechaninių pažeidimų, ardymo žymių;
- prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį;
- prekėms, kurių gedimai atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
- prekėms su pažeistais serijiniais lipdukais;
- prekėms, kurios buvo remontuojamos neįgaliotame gamintojo servise;***
- kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure (gaisro, potvynio) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.);
- jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų ir pan.;
- jei Pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio, lizingo sutarties);
- gedimams atsiradusiems dėl neoriginalių priedų naudojimo;
- susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, keičiami akumuliatoriai ir baterijos, laikikliai ir t.t.);
- informacijai, saugomai informacijos nešikliuose;
- operacinėms sistemoms, ar kitai programinei įrangai.

 ** Garantijos apribojimo arba netaikymo nuostatos suderintos su LR Civilinio kodekso 6.333 str. 3 dalimi.
*** Kilus klausimams dėl įgaliotų gamintojų servisų prašome rašyti info@epirkimas.lt arba skambinti telefonu +370 37 331923

Jei autorizuotas aptarnavimo centras nustatytų, jog Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo nepataisomai dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), tokiu atveju iš autorizuoto aptarnavimo centro Jūs gausite pažymą, kurią pateikus mums kartu su pirkimo dokumentu, turite teisę prašyti pakeisti sugedusią prekę į kitą tokią pačią arba grąžinti Jums už prekę sumokėtus pinigus.

Jei autorizuotas aptarnavimo centras nustatytų, jog Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), tačiau ją įmanoma suremontuoti, tokiu atveju Jūs turite teisę pasirinkti, nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą), nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu, sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą. Pasirinkus du pastaruosius variantus, kartu su pirkimo dokumentu pristatykite mums autorizuoto aptarnavimo centro pažymą apie tai, jog prekės gedimas yra garantinis. Jei nuspręsite prekę remontuoti, pasakykite apie tai Jus aptarnaujančiam autorizuoto aptarnavimo centro specialistui.

Atkreipkite dėmesį, kad:
- sugedusi prekė ar jos komplektacijoje buvęs priedas į įgaliotą gamintojo servisą ar mūsų parduotuvę turi būti pristatomos / siunčiamos su pilna komplektacija. Kitu atveju įgaliotas gamintojo servisas gali atsisakyti suteikti garantinį aptarnavimą;
- į įgaliotą gamintojo servisą ar į mūsų parduotuvę siunčiama / pristatoma prekė turi būti išvalyta (pvz. dulkių siurblys) / nuvalyta / išplauta (pvz. maisto plakiklis), pašalintos kalkės (pvz. elektrinis virdulys), t.y. prekė kuo labiau priartinta pirminei išvaizdai ir būklei, kad serviso darbuotojas be kliūčių galėtų apžiūrėti, ištestuoti ir remontuoti prekę;
- į įgaliotą gamintojo servisą ar į mūsų parduotuvę siunčiama / pristatoma prekė turi būti saugiai supakuota. Rekomenduojama supakuoti į tą patį įpakavimą (jei pakuotė išsaugota), kokiame prekę gavote iš pardavėjo;
- Pirkėjas pats atsako už siunčiamos prekės sklandų ir saugų atvykimą iki įgalioto gamintojo serviso ar mūsų parduotuvės;
- kol nėra žinoma dėl kieno kaltės pasireiškė prekės gedimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į įgaliotą gamintojo servisą ar mūsų parduotuvę, apmoka Pirkėjas. Jei apžiūrėjus ir ištestavus gautą prekę bus nustatyta, kad gedimas pasireiškė dėl gamintojo kaltės, Klientas turės teisę reikalauti atlyginti šias transportavimo išlaidas, pateikdamas jas patvirtinantį dokumentą. Transporto išlaidos Klientui grąžinamos ne vėliau kaip per 14 dienų nuo serviso išvados apie gedimą dėl gamintojo kaltės gavimo;
- jei prekės gedimas pasireiškė dėl nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių, servisas gali pareikalauti apmokėti testavimo ir /ar remonto paslaugas, todėl prekė Pirkėjui bus grąžinta tik kai jis apmokės už suteiktas paslaugas. Prekės siuntimą atgal Pirkėjui, t.y. kurjerio užsakymą ir lipduko atsiuntimą pardavėjui, inicijuoja pats Pirkėjas, arba, Pirkėjui pageidaujant ir iš anksto apmokant siuntimo išlaidas, prekės siuntimu gali pasirūpinti pardavėjas;
- jei prekė negali būti priimta garantiniam aptarnavimui dėl nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių, prekės siuntimą atgal Pirkėjui, t.y. kurjerio užsakymą ir lipduko atsiuntimą pardavėjui, inicijuoja pats Pirkėjas, arba, Pirkėjui pageidaujant ir iš anksto apmokant siuntimo išlaidas, prekės siuntimu gali pasirūpinti pardavėjas;
- garantinio aptarnavimo laikotarpiu pakaitinė prekė nesuteikiama;
- suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos terminas skaičiuojasi nuo pirminės prekės įsigijimo datos;
- remiantis LR Civilinio kodekso 6.335 str. pažymime, jog tuo atveju, kai Pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol pardavėjas tas kliūtis pašalina, o garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį Pirkėjas negalėjo daiktu naudotis dėl trūkumų, jeigu Pirkėjas tinkamai pranešė pardavėjui apie pastebėtus trūkumus ir jeigu kitaip nenurodyta pirkimo-pardavimo sutartyje;
- informacijai, esančiai informacijos nešikliuose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Jūs turite teisę, nenurodydami priežasties, tačiau patys apmokėdami tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas, per keturiolika dienų (nuo prekės pristatymo dienos) atsisakyti prekės. Ši teisė negalioja žemiau nurodytoms išimtims:

Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:***
1. paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;
2. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
3. sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
4. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
5. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
6. sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;
7. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
8. sutartims dėl prekių vežimo jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;
9. sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties;
10. juridiniams asmenims.

***Suderinta su LR Civilinio kodekso 6.228 10 str.

Kai kurių aukščiau išvardintų sudarytų sutarčių atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų:
1. kai sudaroma sutartis dėl paslaugų – nuo sutarties sudarymo dienos;
2. kai sudaroma prekės pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:
a. jeigu Jūs vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;
b. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

Nutarę atsisakyti prekės, turite pateikti tinkamai užpildytą pavyzdinę prekės atsisakymo FORMĄ arba pateikti aiškų pareiškimą (el. paštu: info@epirkimas.lt), kuriame būtų išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti prekės.

Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta nepasibaigus 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.

Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Jūsų pranešimo apie prekės atsisakymą pateikimo dienos ir prekės sugrąžinimo mums, mes Jums grąžinsime visas Jūsų sumokėtas sumas, įskaitant Jūsų apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, perkant prekę. Mes atliksime lėšų grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

Per 14 dienų grąžinamos prekės turi būti tvarkingos:
- grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš pardavėjo;
- prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
- prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (švari, nepažeista mechaniškai, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kiti originaliai komplektacijai būdingi priedai);
- grąžinamos prekės komplektacija turi būti nepakitusi, tokia kokia buvo įteikta Pirkėjui;
- grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
- grąžinant prekes, kurios yra naudojamos kūno higienai, maisto ruošimui, namų ruošai prekės negali būti nei karto naudotos;
- grąžinant kompiuterį, jame negali būti jokios Jūsų paliktos informacijos, programinės įrangos, Jūsų asmeninių nustatymų, turi būti atstatyta gamyklinė programinė įranga;
- grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota. Rekomenduojama supakuoti į tą patį papildomą įpakavimą, kokiame prekę gavote iš pardavėjo;
- Pirkėjas pats atsako už grąžinamos prekės sklandų ir saugų atvykimą iki pardavėjo.

SVARBU:
- jei akcijos metu kartu su preke buvo pristatyta dovana, grąžinant prekę, turite grąžinti ir dovaną;
- jei pirkimo metu Jums buvo pritaikyta papildoma nuolaida bendram užsakymui, o Jūs grąžinote tik dalį vienu užsakymu įsigytų prekių, mes galime išskaičiuoti nuolaidos sumą iš grąžinamos sumos;
- negrąžinsime Jūsų papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Jūs aiškiai pasirinkote kitą, negu mūsų pasiūlytas pigiausias įprastinis prekės pristatymo būdas;
- Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti;
- mes galime atsisakyti priimti atgal prekę, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas apsaugines plėveles ir permatomų pakuočių, kurios netrukdytų pasinaudoti prekės apžiūrėjimo teise, pažeidimus;
- jei prekei ir/ar pakuotei padaryti pažeidimai lemia, jog prekė negalės būti vėliau realizuota už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės Pirkėjo teisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą, tokios prekės gali būti grąžinamos tik bendru sutarimu (pvz. Jums sutikus kompensuoti prekės nuvertėjimo skirtumą);
- jei prekė negali būti priimta grąžinimui dėl nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių, prekės siuntimą atgal Pirkėjui, t.y. kurjerio užsakymą ir lipduko atsiuntimą pardavėjui, inicijuoja pats Pirkėjas, arba, Pirkėjui pageidaujant ir iš anksto apmokant siuntimo išlaidas, prekės siuntimu gali pasirūpinti pardavėjas;
- tuo atveju, jei Vartotojas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį Pardavėjo prekybos salone ir gali pasinaudoti įstatymais įtvirtinta teise apžiūrėti prekes ir įvertinti teikiamų paslaugų pobūdį, jo prašymas grąžinti įsigytas tinkamos kokybės prekes, kurios įeina į mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktą, gali būti tenkinamas tik Pardavėjui sutikus priimti prekes.

DĖL PRAŠYMŲ VALSTYBINEI VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBAI

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (kontaktai ČIA).

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (kontaktai ČIA), jos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:
Tel.: +370 37 331923
El. p.: info@epirkimas.lt
Darbo laikas: I-V 9-18:00 val.
Pilna kontaktinė informacija ir žemėlapio nuoroda ČIA.